DOMENII DE ACTIVITATE

 

DREPT CIVIL - IMOBILE

Oferim servicii de consultanță juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată, notarilor publici sau executorilor judecătorești, în orice proceduri referitoare la:

 • vânzarea, cumpărarea, închirierea, arendarea, schimbul sau alte operaţiuni juridice referitoare la bunuri imobile.

 • promisiuni de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile. Ipotecarea imobilelor. Cumpărarea prin programul prima casă sau prin obţinerea unui credit ipotecar.

 • dezmembrăminte ale dreptului de proprietate: dreptul de superficie; uzufruct; servitute ș.a.

 • regimul juridic al realizării sau al desfiinţării construcţiilor: aprobare/anulare PUZ/PUD, obținere/anulare autorizație de construire ș.a.

 • proprietatea comună asupra unui imobil, drepturile şi obligaţiile coproprietarilor. Partaj voluntar/judiciar.

 • vânzarea la licitaţie publică a imobilelor în cadrul executării silite.

 • operaţiuni de cadastru şi carte funciară.

 • raporturi de vecinătate, grăniţuire, servitute de trecere, de vedere etc.

 • posesie şi uzucapiune.

 • expropriere, evacuare.

 • emiterea, rectificarea, anularea titlurilor de proprietate ş.a.

DREPT CIVIL

 • moştenire: acceptarea moştenirii, renunţarea la moştenire, dezbaterea succesiunii, testament, legat universal, cu titlu universal sau particular, constatarea componenţei masei succesorale şi a calităţii de moştenitor, partaj voluntar sau judiciar, dezmoştenire, rezerva succesorală şi reducţiunea liberalităţilor excesive, nedemnitate şi reprezentare succesorală ş.a.

 • răspundere contractuală sau delictuală. Repararea daunelor materiale şi morale ş.a.

 • contractele de rentă viageră şi de întreţinere: drepturile şi obligaţiile părţilor, constatarea nulităţii contractului, transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea, acţiune în declararea simulaţiei, acţiune în revizuirea rentei ş.a.

 • contractul de închiriere: închirierea locuinţelor, drepturile şi obligaţiile locatarului şi ale locatorului, sublocaţiunea, denunţarea unilaterală a contractului, înstrăinarea lucrului închiriat; tacită relocaţiune, soluţionarea litigiilor dintre chiriaş şi proprietar ş.a.

 • angajarea răspunderii civile delictuale, repararea daunelor materiale şi morale ş.a.

 • contractul de împrumut: executarea silită a obligaţiei de restituire a sumei împrumutate, procedura ordonanţei de plată, a cererii de valoare redusa ş.a., stabilirea pe cale judiciară a termenului de restituire, obligaţia de plată a dobânzii legale ş.a.

 • contracte de arendă, antrepriză, comodat, schimb, mandat, contractul de asigurare, achiziţionarea, vânzarea şi înmatricularea autovehiculelor ş.a.

 • oferim consultanţă juridică şi reprezentare în domeniul dreptului contravenţional, principalele servicii juridice referindu-se la redactarea şi susţinerea plângerilor împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la circulaţia pe drumurile publice, nerespectarea legislaţiei referitoare la realizarea unor lucrărilor de construcţii, la exercitarea unei activităţi profesionale ş.a.

DREPT COMERCIAL

Consultanță juridică, asistare și reprezentare în orice proceduri referitoare la:

 • obținerea Certificatelor de Situație de Urgență emise de  Ministerul Economiei, Energiei și mediului de Afaceri. Deținem semnătură electronică și realizăm procedura de înregistrare a cererilor pentru obținerea certificatului.

 • valabilitatea, executarea, rezilierea/rezoluțiunea contractelor încheiate între profesioniști.

 • înființarea, modificarea sau dizolvarea societăților.

 • insolvență.

 • procedura angajării răspunderii administratorului s.a.

DREPTUL MUNCII, ASIGURĂRILOR SOCIALE ȘI AL PENSIILOR

Oferim consultanţă juridică şi reprezentare în materia dreptului muncii, principalele situaţii juridice întâlnite în practică referindu-se la: drepturile şi obligaţiile angajatului şi ale angajatorului, procedura concedierii, a detaşarii/delegării, cuantumul diurnei şi regimul fiscal al acesteia, contestarea sancţiunilor disciplinare aplicate angajatului ş.a.

În materia dreptului asigurărilor sociale şi al pensiilor oferim consultanţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii referitoare la recalcularea cuantumului pensiei în funcţie de condiţiile de muncă, recunoaşterea efectuării muncii în condiţii deosebite de muncă şi plata retroactivă de către angajator a contribuţiilor sociale, încadrarea în grad de handicap sau reevaluarea persoanelor cu handicap ş.a.

Drepturi prevăzute de OUG nr.111/2010 privind concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

EXECUTARE SILITĂ

 • redactarea cererii de executare silită în vederea realizării dreptului creditorului

 • redactare şi susţinerea contestaţie la executare, a cererilor de suspendare a executării silite, de suspendare provizorie a executării silite, întoarcerea executării silite ş.a.

 • reprezentarea clienţilor în relaţia cu societăţile de recuperare ce au cesionat drepturile de creanţă ș.a.

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Reprezentăm clienţii, în relaţia cu autorităţiile publice, în orice litigii ce rezultă din emiterea sau încheierea actelor administrative sau din refuzul de a soluţiona în termen o solicitare formulată în scopul realizării unui interes sau drept legitim. Principalele proceduri judiciare se referă la procedurile de anulare a actelor administrative adoptate de autorităţile locale, obligarea la eliberarea autorizaţiilor de construire sau la anularea acestora, formularea de sesizări cu privire la nerespectarea autorizaţiilor de construire sau efectuarea de lucrări în lipsa autorizaţiilor de construire, anulare sau aprobare PUZ sau PUD, obţinerea de informaţii de interes public în baza Legii 544/2001 ş.a.

DREPT FISCAL

În materia dreptului fiscal oferim consultanţă juridică şi reprezentare în procedurile de contestare a rapoartelor de inspecţie fiscală şi a deciziilor de impunere, suspendarea executării actului administrativ fiscal, contestaţie la executare, anularea executării silite şi a actelor de executare (somaţii, popriri, sechestru asigurător etc.) ş.a.

DREPTUL FAMILIEI

Oferim consultanţă juridică şi asistăm clienţii în cadrul procedurilor de divorţ, exercitare a autorităţii părinteşti, stabilire a cuantumului şi obligare la plata pensiei de întreţinere, stabilire a domiciliului minorului, stabilirea programului de vizită în favoarea părintele nerezident, obţinerea acordului părintelui necesar călătoriei minorului în afara României, partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei ș.a.

©2020 by Cabinet avocat CHINCEȘ ALEXANDRU BOGDAN